Over KEES Werkt

Betrokken

Persoonlijke aandacht voor de opdrachtgever én de uitzendkracht. Dat is typisch KEES Werkt! Een samenwerking werkt pas echt goed wanneer er sprake is van betrokkenheid bij onze opdrachtgevers.

Integer

Integriteit staat centraal in alles wat wij doen. KEES Werkt is aangesloten bij de ABU en  voldoet aan de wet- en regelgeving. Certificeringen zoals VRO, NEN en SNF bewijzen dat wij een betrouwbare partner zijn.

Gemotiveerd

Bij KEES Werkt gaan we voor onze opdrachtgevers door het vuur. We zetten alles op alles om snel de juiste kandidaat te vinden.

Korte lijnen & Afspraak is afspraak.
Als één uitspraak van toepassing is op KEES Werkt, is deze het wel. We handelen rechttoe-rechtaan naar zowel opdrachtgevers als uitzendkrachten.

Hoe werkt KEES?

Voor KEES Werkt zijn medewerkers erg belangrijk. Zij zijn immers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden het visitekaartje van het bedrijf. Door een persoonlijke band met medewerkers op te bouwen, probeert KEES Werkt zijn medewerkers aan zich te binden.

Bij aanvang van een dienstverband sluiten wij geheel volgens de ABU cao een uitzendovereenkomst. Wij kijken als geen ander uit naar dat moment, omdat we dan ook zeker weten een echte KEES Werkt medewerker in huis te hebben gehaald.

Naast een tijdige uitbetaling van het loon en reserveringen zoals vakantiegeld, vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim, leveren wij ondersteuning bij zaken als kinderbijslag, huurtoeslag, belastingen, schuldsanering, werkgeversverklaring, verzekeringen en hypotheekaanvragen.

Onze inzet en bijdrage aan het welbevinden van onze medewerkers, worden erg gewaardeerd. KEES Werkt zorgt dat de medewerkers zich bij ons thuis voelen en zich voor 100% inzetten bij onze opdrachtgevers.

KEES Werkt!…Ook voor u!

KEES werft

Het vinden van de juiste mensen voor de juiste functies is belangrijk voor uw bedrijf.

Samenwerken met KEES Werft is door zijn korte lijnen en resultaatgerichte maatwerkaanpak een goede keus bij het vinden van de juiste kandidaat. Wij verzorgen het complete traject van werving & selectie voor zowel uitvoerend als leidinggevend personeel.

Antidiscriminatiebeleid KEES

Statement

Kees Werkt wil een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Bij onze werving kijken we naar vaardigheden en intrinsieke motivatie om voor een vacature de beste kandidaat te vinden. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit mogen hierbij geen rol spelen.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van een direct of indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid te maken tussen personen op basis van criteria die niet noodzakelijk of niet relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Het beleid van KEES Werkt

Wij wijzen iedere vorm van discriminatie af.

Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van een objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de gevraagde criteria:

 1. een legitiem doel dient. Dat wil zeggen dat er een goede, functie-gerelateerde reden is om te selecteren op de betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 2. resulteert in het bereiken van het legitieme doel;
 3. in redelijke verhouding staat tot het doel (dus proportioneel is);
 4. noodzakelijk is, omdat er geen andere, minder onderscheidend makende manier is om het doel te bereiken (het noodzakelijkheidscriterium).

Wij tolereren ook niet dat onze (vestigings)medewerkers, dan wel de uitzendkrachten die onder leiding en toezicht van de opdrachtgever/inlener staan, discriminerend worden bejegend.

Handelen door onze (vestigings)medewerkers

Onze medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van (potentiële) opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om op bepaalde criteria te selecteren, of vragen heeft hoe een (mogelijk) discriminerend verzoek af te handelen, dan kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn leidinggevende of desgewenst de directie.

Indien de medewerker discriminatie signaleert en aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, dan kan de medewerker terecht bij zijn leidinggevende of desgewenst de directie.

Verantwoordelijkheden van KEES Werkt als werkgever

Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor:

 • het creëren van een veilig werkklimaat, waarbij we elkaar met respect bejegenen, er ruimte is voor openheid en constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 • de kenbaarheid en uitvoering van het antidiscriminatiebeleid. Hier wordt ondermeer onder verstaan dat de medewerkers geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid, geleerd worden hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen en hiermee om te gaan;
 • de evaluatie en eventuele bijstelling van het antidiscriminatiebeleid.

Borging

Als kleine organisatie in omvang, werken wij nauw met elkaar samen en is iedere medewerker bekend met het antidiscriminatiebeleid. Aanvullende maatregelen worden belangrijker naarmate de (interne) organisatie groeit. Om ook dan het antidiscriminatiebeleid verder te borgen treffen wij de volgende maatregelen: 

 • elke medewerker is bekend met de voorlichtingswebsite werkjijmeezegnee.nl van de ABU;
 • het antidiscriminatiebeleid is een terugkerend agendapunt bij het periodieke werkoverleg;
 • nieuwe medewerkers dienen zich te committeren aan het antidiscriminatiebeleid;
 • onze opdrachtgevers zijn op de hoogte van onze werkwijze en van het gegeven dat wij verzoeken met een discriminerend karakter afwijzen.

Klachtenprocedure

Wanneer iemand een klacht heeft over discriminatie, of melding wil maken van ander ongewenst gedrag van (vestigings)medewerkers, uitzendkrachten of derden, dan kan dat via klachten@keeswerkt.com. De klacht komt rechtstreeks terecht bij de directie van Kees Werkt, die de klacht alle aandacht zal geven die nodig is.

© 2023
Created by